Mae hi’n ll roi i chi drwy lawer o gylchoedd ond mae hynny oherwydd unwaith y byddwch chi’n briod, hi ll drin gyda’r parch a’r teyrngarwch yr ydych yn ei haeddu. Yn wahanol i merched o’r Gorllewin a d yn ceisio rhywun yn fwy cyffrous i briodi merch corea. Mae hyn oherwydd bod yn briod corea fenyw gryf yn dibynnu ar ei gŵr ar gyfer Mwy felly nag yn y Gorllewin menyw. Western fenyw yn adeiladu ei bywyd ei hun ac yn tyfu i fyny, nid oedd angen ac yn dysgu i beidio â angen dyn yn ei bywyd gymaint. Os ydych yn ail dating merched corea, gallwch ddangos eich gallu i fodloni’r anghenion hyn trwy fynd am y peth gyda eich yn Ystod y dyddiad y byddwch yn gallu dweud hanesion am sut yr ydych yn awyddus i brynu anrhegion Nadolig ar gyfer eich mam a fyddai’n gwneud ei hapus. Gallwch hefyd siarad am sut rydych chi’n helpu eich chwaer yn ariannol unwaith oherwydd eich cariad eich chwaer. Yr wyf yn argymell i byth yn siarad am faint o arian sydd gennych neu sut y gallwch chi gymryd ei. Hyd yn oed os yw hyn yn wir i chi ll yn dod ar draws fel yn drahaus ac yn rhoi hi i ffwrdd. Yr wyf yn argymell eich bod yn gynnil ac yn anuniongyrchol. Yn yr achos hwn byddwch yn ail yn anuniongyrchol ddangos sut y byddwch yn gofalu am eich anwyliaid yn ariannol. Mae hi’n ll codi i fyny arno ac y bydd yn fwy tebygol o deimlo fel chi ll gymryd gofal hi yn corea eich priodas. Gallwch dalu am bopeth ydych yn ei wneud gyda’i gilydd. Os dyddio yn ormod o faich ariannol, yna naill ai ewch i rhatach ond leoedd cyffrous (wyau: yn Hytrach na seren bwyty yn cymryd hi i n glws ychydig yn taco yn sefyll) neu wneud coginio dyddiadau. Mewn unrhyw achos, yr wyf yn argymell gwneud yn siŵr bod yr arian byth yn broblem yn ystod y dyddiad. Os bydd hi’n cynnig i dalu, gadewch iddi wneud hynny. Drwy’r camau hyn mae hi’n ll yn teimlo fel y gall hi yn dibynnu ar i chi a fyddai’n eich gwneud yn ymgeisydd gwych ar gyfer corea priodas. Ar y llaw arall, yn gwneud pethau yn RHY extravagantly fydd yn gwneud iddi deimlo’n ansicr am ei teilyngdod a gallai hi yn troi chi i lawr.

Merch corea bydd y prawf i weld pa mor ymroddedig ydych chi i ei gwylio gan eich ymateb. Felly, os, er enghraifft hi yn dweud wrthych sut ddylech chi ddau yn cael diodydd yn y bar, ond doedd hi t dwyn ei phwrs hi yw gweld os ydych yn talu ar gyfer ei yfed a fydd yn trafferthu i chi. Mae hi’n gwneud hyn i weld os gall hi yn teimlo’n ddiogel gyda chi. Merch corea yn awyddus i fod yn corea priodas gyda sefydlog a dibynadwy gŵr. Merched corea yn gwybod bod wrth iddynt fynd yn hŷn, maent yn dod yn llai deniadol. Sut y gall hi fod yn siŵr eich bod yn ll aros gyda hi yn y blynyddoedd diweddarach, o corea eich priodas? Yr wyf yn argymell rhannu straeon o sut yr ydych yn don t yn cefnu ar y rhai yr ydych yn caru. Er enghraifft, gallwch chi siarad am sut rydych yn colli eich mam ac yn ei galw yn rheolaidd ac yn cynllunio ar gymryd gofal hi yn ei henaint. Os ydych chi’n mynd i siarad am sut yr ydych yn ll byth yn rhoi’r gorau iddi, yr wyf yn argymell yn siarad am sefyllfaoedd penodol. Er enghraifft, os yw eich dyddiad thisian neu beswch gallwch jôc bod yn sâl. Yna gallwch ddweud wrthi beidio â phoeni oherwydd byddwch yn ll nyrs hi yn ôl i iechyd. Merched corea yn disgwyl i chi i wneud yr holl waith. Pan ddaw i cynyddol y rhyngweithio, mae hi’n ll eisiau i chi roi’r holl ymdrech. Mae hyn yn profi eich ymrwymiad a datrys i fod gyda hi (sy’n gwneud iddi deimlo’n ddiogel.) Hyd yn oed yn yr ystafell wely neu fel eich bod yn cael yn nes ato. Mae hi’n ll ddau yn disgwyl i chi i wneud datblygiadau AC eto mae hi’n ll wrthsefyll rhai datblygiadau. Mae hi’n ll wneud hyn hyd yn oed os mae hi am i chi i fynd â hi yno ac yna. Mae hyn oherwydd ei bod yn awyddus i gadw ei emosiynau gwirio ac unwaith eto yn gweld pa mor galed rydych chi’n barod i weithio ar ei chyfer.

Efallai y bydd hyn yn sioc i chi ar y dechrau

Fydd hi ddim yn ymateb i alwadau ac efallai hyd yn oed yn arddangos i fyny ar y dyddiadau. Mae rhai merched corea yn gwneud hyn yn fwriadol i brofi pa mor ddifrifol y byddwch yn. Fy cymryd yw bod os ydych yn wir yn hoffi hi wedyn yn chwarae ei gêm fach a daliwch ati i gwrdd â hi. Unwaith eto, mae hyn yn unig yw hi i brofi pa mor ddifrifol rydych chi am ei.

Yn fwy felly nag i ddyn

Yn y gymdeithas corea wedi ysgaru corea fenyw ofnadwy enw da ac nid oes unrhyw statws. Os yw eich priodas yw t weithio allan bydd yn cael ei stigmateiddio am gyhyd ag y mae hi’n byw yn Korea. Tramorwyr hefyd yn cael yr enw o adael ac nid yn cael ei rwymo gan diwylliant corea. Mae hi yn ofni nad ydych yn ll hefyd yn cyd-fynd y stereoteip. Yr wyf yn argymell yn dweud straeon am sut oedd eich rhieni (neu y rhieni rhywun yr ydych yn gwybod) yn dal i fod gyda’i gilydd a sut yr ydych yn edmygu fod. Rwyf hefyd yn argymell adrodd straeon am y dyfodol pethau yr ydych yn gall y ddau yn ei wneud at ei gilydd naill ai ar ddyddiadau neu ar ôl hynny. Yr wyf yn argymell cyfarfod ei theulu os ydych yn ddifrifol. Bod yn cael cam mawr ac mae ei rhieni a fyddai modd i gwrdd â chi yn ogystal. Gallwch hefyd ddysgu rhywfaint o corea a diwylliant corea (byddwch yn barod i yfed.) Bydd yn taflu ffitiau ac yn crio. Pan fydd hyn yn digwydd, yr wyf yn argymell eich bod yn amyneddgar gyda hi (fel pe bai’n eich merch) ac yn cofleidio ei os yw hi’n crio. Bydd hyn yn gwneud iddi deimlo’n ddiogel yn eich breichiau ac yn fwy parod i ymddiried chi gyda bywyd mewn priodas. Cofiwch gyda merch corea o’i s am yn derbyn ei ansicrwydd a bod gyda hi dim ots beth. Mae hyn yn beth mae hi’n ymwybodol neu’n anymwybodol yn edrych am. Ar gyfer Koreans briodas yn dal i fod yn sanctaidd ac yn ymarferol. Os ydych am gael dull mwy traddodiadol priodas lle mae’r fenyw yn dilyn yn eich arwain a’r teulu bond yn gryfach yna ni fyddwch yn siomedig gyda merch corea. Dangos eich gwerth fel darparwr a dibynadwy dyn ac yn eich corea dyddiad y bydd yn fwy parod i fod yn eich corea wraig. Mwy am beth i’w ddisgwyl o corea wraig trwy glicio ar y ddolen.

Beth criw o crap

Dim dynion o gwareiddiad y gorllewin dylai byth yn priodi corea neu Asiaidd ast, maent yn cael eu dim ond mynd ar drywydd yr arian unwaith y byddwch yn dod â nhw i America er enghraifft, maent yn fydd byth yn gweithio neu yn dilyn gyrfa ar gyfer eu hunain, y maent yn byth adeiladu priodas fel teammates, byddwch yn byth yn gaethweision ac os ydych yn ysgaru iddynt, byddant yn ceisio dinistrio chi yn ariannol ac yn dinistrio eich bywyd. Merched o’r gorllewin yn well na hyn cas corea eist

About