Pam yr ydych yn mynd i ymweld â safleoedd sy’n dyddio ar gyfer gwraig briod? Beth ydych chi’n chwilio amdano? Pam y byddai dyn yn dyddio gwraig briod? I rai pobl yr ateb yw, mewn gwirionedd, yn amlwg: y maent ei eisiau yn unig i gael pleser. Mae dynion sydd â diddordeb yn dyddio menywod priod, ac efallai y byddwch yn fod yn un ohonynt. Mae’r rhain guys yn ei wneud nid yw eisiau i fynd â hi i ffwrdd oddi wrth y teulu, maent yn cael eu dim ond yn denu gan anhygyrchedd a mawr awydd i fwyta ffrwythau gwaharddedig. Weithiau, nid yw mor gryf atyniad pan yn ferch hyfryd yn ymddangos ar y gorwel nad yw pawb yn gallu gwrthsefyll iddo, hyd yn oed os yw hi yn briod a ydych chi erioed wedi breuddwydio am dating merched priod. Eithr, mae rhai merched yn meddwl eu bod yn colli atyniad ar gyfer dynion eraill gyda modrwy ar ei bys, fodd bynnag, yn aml, mae’r sefyllfa yn y gwrthwyneb. Nid t waeth p’un a mae hi yn wraig i ffrind da, y mae ambell i adnabyddiaeth neu gydweithiwr, mae rhai dynion yn gallu helpu cael eu cymryd rhan mewn dyddio wraig briod. Y syniad o gariadus i fenyw briod yn llenwi’r pobl o’r fath gyda wyrodd ymdeimlad o gyflawniad personol a buddugoliaeth. Y thema o godineb eisoes treuliedig. Fodd bynnag, nid yw’n dod yn llai perthnasol o ganlyniad i hynny. Twyllo oedd, yn a bydd yn, ac nid ydych yn medru cael i ffwrdd oddi wrtho. Gallwch siarad cymaint ag y byddwch yn hoffi hyn yw hanfod y natur ddynol ac yn ceisio dysgu y priod i drin y ffaith o dwyllo yn dawel. Mae’n angenrheidiol i ddweud bod, y dyddiau hyn, mae yna llawer o gyplau sydd yn gwneud hynny. Maent yn dweud wrth ei gilydd am eu materion cariad, ymgynghori a hyd yn oed yn edrych am bartner addas ar gyfer eu partner. O’r fath yn gŵr a gwraig yn ystyried eu hunain i fod yn rhad ac am ddim ac yn uwch o bobl. Yn ôl pob tebyg, mae ei s yn wir. Serch hynny, mae’r mwyafrif o’r teulu yn don t yn croesawu’r fath lefel uwch. Hynny yw, agor materion cariad gyda phartneriaid eraill yn ei groesawu. Fodd bynnag, mae llawer o ddynion yn cymryd rhan mewn dyddio wraig briod. Beth bynnag, mae menywod s twyllo ei hun wedi ei penodoldeb. Mae hyn yn harddwch, yn fwyaf tebygol, wedi i briodas a drefnwyd, ac nid yw o reidrwydd â dyn cyfoethog, weithiau maent yn ei gael yn briod i’r galed-gweithio guys sydd wedi addawol yn y dyfodol. Mae hi eisiau cynhesrwydd ac anwyldeb. Gall hi fod yn eithaf aeddfed, ac, ar yr un pryd, gall hi fod yn mae harddwch moethus, er, efallai, ei gorff yn gallu cael eu galw yn ddelfrydol. Bydd yn ceisio i ddenu unrhyw un sydd yn tynnu hyd yn oed semblance o sylw iddi gan ei bod ar frys angen cynhesrwydd emosiynol, a bydd yn cymryd ar unrhyw gost. Efallai, mae hi yn gwneud i chi hyd yn oed yn syrthio mewn cariad â hi, ond mae hyn yn wraig yn gadael i chi cyn gynted ag ei bod yn cael blino er mwyn dod o hyd i rywun arall. Os ydych yn mynd i hyd yn wraig briod, yn meddwl am y canlyniadau posibl o flaen llaw. Hi yw naill ai wraig tŷ diflasu sydd wedi priodi heb unrhyw brofiad bywyd, neu fenyw sy’n gweithio yn eithaf llawer, ac mae ei gŵr nid t cyffroi hi. Yn hytrach na mynd ar wyliau neu gael hobi, mae hyn yn lady yn chwilio am iau y bachgen ar yr ochr. Yn anffodus, mae hi wedi anfantais sylweddol. Os bydd y math cyntaf o fenywod priod yn rhagweithiol, ac yna y wraig, ar y groes, bydd yn aros am eich gweithredoedd yn popeth. Weithiau, gall hi hyd yn oed yn gadael y teulu am gyfnod byr, ond yna mae hi’n dod yn ôl. Cofiwch ei bod hi yn briod, a hi yn chwilio am wefr, yn dyddio dynion eraill. Mae hyn yn ferch wedi jyst got briod. Ei gŵr oedd yn ôl pob tebyg yn ei iawn dyn cyntaf, ac mae hyn yn naïf merch yn ddiweddar wedi dod o hyd allan bod yna hefyd dynion eraill. Mae hi wrth ei bodd yn ei gŵr, o leiaf mae hi’n insanely ymostyngol iddo, ond mae hyn i gyd oherwydd y ffaith ei bod hi wedi gweddus diffyg profiad mewn materion serchog. Un yn siarad, un botel o win a hawdd argyhoeddiad bod rhyw yn gallu bod yn wahanol, ac mae hyn yn ferch ufudd eisoes yn eich gwely. Fodd bynnag, yn awr chi, dylai argyhoeddi ei bod dylai popeth yn parhau i fod yn gyfrinach. Gallwch gwrdd â menywod o’r fath yn aml iawn. Mae hi wedi buddsoddi ei fywyd cyfan yn y briodas, nad oedd popeth ar gyfer ei gŵr a phlant. Roedd hi unwaith n bert, ond mae hi’n dechreuodd i wylio ei hymddangosiad yn llai. Mae hi wedi blino ei gŵr oherwydd ei fod wedi ei fywyd ei hun, eu bod yn byw gyda’i gilydd dim ond oherwydd priodas yn beth sanctaidd. Nid oes unrhyw un caru ei, a sefyllfa o’r fath yn depresses ei ofnadwy. Mewn ffordd dda, byddai’n rhesymegol i gael ysgariad, ond na fydd hi byth cymryd cam o’r fath oherwydd y cam hwn yn ddychrynllyd difrifol. Yn lle hynny, mae hi yn chwilio am gariad ar yr ochr, ac mae hi’n ceisio i wneud ei gariad ei gŵr newydd heb ysgariad, wrth gwrs. Fel arfer, nid yw dynion o’r fath am berthynas difrifol, yn gweld gwraig briod, ac yn sicr, maent yn don t yn breuddwydio am dyddio yn wraig briod gyda’r plant. Beth bynnag, ar ei briodas newydd hefyd yn rhwym o fethu. Perthnasoedd lle mae o leiaf un partner yn briod bob amser yn her. A oes canllaw i yn dyddio gwraig briod? Beth fyddwch chi’n ei gael yn y diwedd: mwy o gariad neu broblemau? Pam fod perthynas o’r fath yn boblogaidd yn awr? Mae ei s yn wir bod perthynas o’r fath yn eithaf poblogaidd yn y byd modern. Fel arfer, dynion yn awyddus i newid y sefyllfa, nid ydynt yn fodlon â rhyw, maent yn cael argyfwng canol oed, neu eu bod am i deimlo yn ddymunol, ac nid ydynt yn unweddog gan eu natur. Felly, efallai y byddant yn edrych am awgrymiadau i dyddio i fod yn wraig briod. Nid t angen i gynnig. Y cyntaf ac, mae’n debyg, un o’r rhai mwyaf annwyl fudd-daliadau yn y diffyg ymrwymiad i briodi. Fel rheol, y sail ar gyfer y berthynas hon yn cael ymdeimlad uchel o gariad, felly mae’r fenyw yn galw yn y gwaith o greu priodas undeb, mae hi wedi ei eisoes. Bydd yn rhaid amrywiol bywyd rhywiol. Yn gyntaf, mae merched priod yn cael mwy dwys gwybodaeth yn agos maes, ac yn ail, unrhyw ferch bob amser yn ceisio i syndod a os gwelwch yn dda ei chariad, sy’n golygu bod pob un o’ch cyfarfodydd yn cael eu fel y cafodd yr un olaf: llachar, treisgar, gwefreiddiol a bythgofiadwy. Eithr, gallwch fodloni eich beiddgar agos ffantasïau a rhoi cynnig rhyw mewn mannau anarferol, yn rôl-chwarae gemau neu teganau rhyw. Dydy hi t hofran. Cynllwyn y perthnasoedd hyn yn y prif beth, ac felly, ni fydd hi’n mynd ar drywydd ei chariad. Mae hynny’n golygu eich bod yn byw y bywyd yr ydych ei eisiau, nid oes angen i chi newid unrhyw beth, a ydych yn gweithredu fel y dymunwch heb ofn o hawliadau oddi wrth ei ochr. Mae hi yn annhebygol o siarad i bawb am ei gyfrinach fawr oherwydd mae hefyd yn ofni cael ei cyhoeddusrwydd. Felly, bydd yn ceisio gwneud popeth i wneud y berthynas yn parhau i fod yn gyfrinach. Mae hyn eisoes yn sylweddol yn ogystal. So hi t yn dymuno priodi. Arall ochr gadarnhaol o’r fath carwriaeth yw bod menyw briod nad yw’n galw i briodi hi. Weithiau, wrth gwrs, ei fod yn digwydd, ac maent yn galw, ond maent yn gwneud hynny yn llawer llai aml na merched di-briod. Mae hi yn llai beichus. Sut i hyd yn wraig briod. Mewn rhai achosion, mae’n eithaf hawdd. Nid t waeth a ydych yn ei roi iddi blodau neu nad yw, p’un a ydych yn cyflwyno ei rhodd ar gyfer pen-blwydd neu beidio, gallwch hyd yn oed ddim yn ei llongyfarch ar yr holl, ac mae’n mae pob hawl. Hyd yn oed yn arbennig esgusodion ydynt yn angenrheidiol oherwydd i chi nid yn unig t eisiau i godi amheuon ei gŵr, bod i gyd. Yn ogystal, byddwch yn dangos eich hun fel sensitif a bregus dyn. Nid ydych yn ei alw yn aml am yr un rheswm. Y peth gwych yw na fydd hi’n gwneud galwadau heb unrhyw reswm yn ogystal. Rydych yn cael llai o siawns i chi gael clefyd gwenerol. Mae’r risg o gael afiechyd o’r fath yn cael ei leihau mewn perthynas â gwraig briod. Hi fydd yn newid partneriaid yn dair gwaith yr wythnos ac ni fydd yn cael rhyw â’r comer cyntaf. Yn gyntaf, so hi t gennych amser, yn ail, mae’n beryglus. Wedi’r cyfan, mae hi wedi gŵr. Gallwch yn hawdd dorri i fyny. Mae’r berthynas hon yn cael ei hadeiladu heb mutual llwon ac addewidion, bydd gennych unrhyw beth i’w rannu, felly bydd angen i chi gael un sgwrs i dorri i fyny am byth. Y prif beth y dylech gofio yw bod angen i chi wneud hynny ag ymdeimlad o urddas a doethineb, sy’n weddill dyn a person. Os ydych yn gwybod am rai nodweddion a fydd yn caniatáu i chi i dorri i fyny heddychlon, yna yn don t yn gofyn i chi eich hun, y Dylai yr wyf yn hyd yn wraig briod. ac yn edrych yn well i rywun arall. Amlygiad posibl. Dylech gofio am hynny. Nid yw pob gŵr yn bwyllog ac yn ddigonol yn gweld gwybodaeth bod ei wraig yn cael ei twyllo. Yn y rhan fwyaf o achosion, mae eisiau gryf i ddelio â’r person sydd wedi hudo ei wraig, ac nid yn unig gyda geiriau, ond hefyd gyda weithredol camau gweithredu corfforol. Felly, naill ai dysgu hunan-amddiffyn neu sut i redeg yn gyflym.

Byddwch yn cael blino ohono yn weddol gyflym. Ac os ei fod yn achosi dymunol cyffro yn gyntaf, ac yna bydd yn tyfu i mewn i anniddigrwydd ac anfodlonrwydd. Nid chi yw’r unig un sy’n cael rhyw gyda hi. Ei s anodd ac annymunol iawn, yn enwedig mewn achosion lle mae merch yn wirioneddol annwyl a dymunol i chi. Mae pob eich cyfarfod ac yn wraig s gan adael y cartref, bydd yn brifo chi boenus. Problemau wrth greu eich teulu eich hun. Os yw dyn am i yn llawn-fledged teulu, yna mae hyn yn opsiwn yn gweithio. Rydych yn gwastraffu amser. Mae rhai dynion wedi tebyg perthynas am flynyddoedd, ac maent yn cael yn arfer bod yn gymaint o nad ydynt yn gallu creu eu teuluoedd eu hunain. I aros pan fydd eich un annwyl yn gadael ei gŵr nid yw hefyd yn y gobaith gorau. Mae astudiaethau wedi dangos mai dim ond menywod yn penderfynu i roi i fyny eu bywyd arferol.

Canlyniadau

Ar wahân i ornest gyda ei gŵr, gallwch yn dod yn y uwchganolbwynt yr holl dilynol problemau i fenyw: er enghraifft, cymdeithasol dial, hysterics ar ran plant, yn bryder i rieni ar y ddwy ochr. I gyd sy’n gallu dod â llawer o eiliadau annymunol a phryderon. Obsesiynol feistres. Does neb yn ddiogel rhag y ffaith bod ei briod feistres ni fydd yn troi i mewn i Llid a fydd yn eisiau i dorri i fyny gyda’i gŵr a’i gyfreithloni ei berthynas newydd gyda chariad. Mae ei nid yw y diwedd hapus. Mae’n digwydd bod yn fenyw yn gadael y teulu am gariad, ond, yn anffodus, nid yw hyn yn dod â hapusrwydd. Ar ben hynny, siom yn dod. O ganlyniad, mae pawb yn colli: y ferch wedi llosgi yr holl bontydd, ac mae’n so t gwaith allan gyda y dyn newydd. Y person sy’n gyfrifol am y breakup ei gorffennol teulu yn teimlo nad oedd y ffordd orau, ar yr un pryd, mae’n troi allan bod y mywydau o leiaf tri o bobl eu difetha. Perthynas o’r fath yn anghyfreithlon gan y moesol pwynt o farn. Os ydych yn rhad ac am ddim ac yn cael rhyw gyda rhywun, yna ei s arferol, ond dylech dalu sylw at y meddiannu merched sydd yn wir yn y dynion eraill s menywod. I gael perthynas gyda’r wraig briod yn ddangosydd o gyfanswm amarch ar gyfer y dyn, ac anallu i gadw eich hun o fewn rhai terfynau. Ymhlith pethau eraill, rydych yn dinistrio pobl eraill s bywydau ac yn y briodas dau o bobl. Wrth gwrs, os bydd yn cael ei dwyllo, yna, nid yw popeth mor dda ag y mae’n ymddangos. Fodd bynnag, i gyd yr un fath, y ffordd orau i gadw perthynas dda yn cael ei nid yw pan fydd dau o bobl yn gwybod dim am y ffaith o dwyllo, a phan nad oes dim twyllo o gwbl. Mewn unrhyw achos, bydd rhywun yn dweud am y peth yn hwyr neu’n hwyrach, y gath s allan o’r bag

About